ساعات کاری پرسنل

ساعت کاری وضعیت حضور  نام و نام خانوادگی 9 – 22 فعال مجتبی عباسیان پور 9-22 فعال زهرا رشیدی – مرخصی محمد علی سیاحی 16 – 22 فعال محمد معینی راد 18 – 22 مرخصی علی چنانی 18-22 فعال طاهره پیرهوشیاران 18 – 22 فعال رضا جمشیدی 16 – 20 فعال نینا کیوان نژاد – فعال تختایی