هدف از تاسیس این سایت:
1) آموزش (برای دانشجویان و صنعتگران)
2) نمونه کارها ( برای سرمایه گذاران )