کارگاه نرم افزار مهندسی

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه دوم پارت سوم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه چهارم پارت چهارم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم پارت سوم جلسه پنجم پارت چهارم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت ادامه مطلب…

اخبار شرکت

کتاب های آموزشی جهت بهتر برگزار کردن دوره های کاربردی خریداری شده که اسامی آن ها را در پایین خدمت دوستان عرض خواهم کرد خواهم کرد طراحی اسپرینکلرها پمپ های تاسیسات راهنمای انتخاب شیر سیستم های لوله کشی چیلر تراکمی برج های خنک کننده تله بخار تهویه صنعتی فیلترهای صنعتی نکات اجرایی تهویه مطبوع روش های پیشگیری از رسوب و خوردگی در تاسیسات حرارتی و برودتی دیگ های بخار مبدل های حرارتی صفحه ای

عملیات واحد 1

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه دوم پارت اول جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه ششم پارت سوم جلسه هفتم پارت اول جلسه هفتم پارت دوم جلسه هفتم پارت سو جلسه هفتم پارت چهارم جلسه هشتم پارت اول جلسه هشتم پارت ادامه مطلب…

خواص مواد

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه دوم پارت سوم جلسه سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم پارت سوم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه ششم پارت سوم

انتقال جرم

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم پارت سوم جلسه پنجم پارت چهارم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه هفتم پارت اول جلسه هفتم پارت دوم جلسه هفتم پارت ادامه مطلب…

مهندسی صنایع غذایی

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه دوم پارت سوم جلسه دوم پارت چهارم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه سوم پارت چهارم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه هفتم پارت ادامه مطلب…

جزوه یاب

جزوه نقشه کشی صنعتی (استاد محبوبه واثقی) جزوه طرح و اقتصاد کارخانه (دکتر درونه) جزوه سنتیک و طرح راکتور (دکتر درونه) جزوه مهندسی صنایع غذایی(دکتر درونه) جزوه موازنه (دکتر درونه) جزوه مهندسی بیوشیمی (دکتر درونه) جزوه فرایند پالایش نفت (دکتر گلستان باغ) (از صفحه 1 تا پایان صفحه 71 ما بقی جزوه حذف) جزوه فرایند پتروشیمی (دکتر گلستان باغ) انتقال حرارت 1 (دکتر پیرهوشیاران) کنترل فرایندها (دکتر پیرهوشیاران) (حل تمرین + جزوه مربوط به ترم ادامه مطلب…

کاربرد ریاضیات

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم   جلسه دوم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم پارت سوم جلسه پنجم پارت چهارم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه ششم پارت سوم جلسه ششم پارت چهارم جلسه هفتم پارت اول ادامه مطلب…