کاربرد ریاضیات

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم   جلسه دوم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم پارت سوم جلسه پنجم پارت چهارم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه ششم پارت سوم جلسه ششم پارت چهارم جلسه هفتم پارت اول ادامه مطلب…

انتقال حرارت 2

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جزوه ی جلسه اول   جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه دوم پارت سوم جزوه جلسه دوم   جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جزوه جلسه سوم   جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جزوه جلسه چهارم   جلسه پنجم   جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه هفتم پارت اول جلسه هفتم پارت دوم جلسه هشتم جلسه ادامه مطلب…